REGULAMIN SANITARNY
obowiązujący podczas targów
JUBINALE 25-27.06.2020

W związku z trwającym w Polsce stanem epidemii Covid-19 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom targów JUBINALE na terenach targowych EXPO KRAKÓW obowiązują wszystkie aktualne przepisy dotyczące ograniczeń oraz obostrzeń sanitarnych. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w szczególności:

 1. W celu ograniczenia kontaktu personalnego rekomenduje się dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności związanych z uczestnictwem zarówno w charakterze wystawcy jak i odwiedzającego poprzez system online www.e.jubinale.com  (np. rejestracja wszystkich pracowników, którzy przyjadą na targi ułatwi wydanie imiennego identyfikatora)
 2. Każda osoba wchodząca na tereny pomieszczeń wystawienniczych będzie podlegała jednorazowej kontroli temperatury ciała (pomiar bezdotykowy) oraz obowiązkowej dezynfekcji rąk.
 3. Podczas przebywania w pomieszczeniach wystawienniczych obowiązuje bezwzględne zasłanianie ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innym materiałem). 
 4. Jeżeli uczestnik będzie oczekiwał w kolejce na świadczenie usługi, w takim przypadku zobowiązany jest do zachowania dystansu co najmniej 2m od kolejnych osób. 
 5. W miarę możliwości podczas poruszania się na terenach targowych wszyscy uczestnicy powinni zachować 2 metrowy dystans społeczny. (W tym celu organizator zapewnił 5 metrowe boczne ciągi komunikacyjne)
 6. Przed podjęciem działań handlowych każdorazowo należy założyć rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce. (Każdy wystawca będzie dysponował odpowiednim płynem dezynfekcyjnym oraz rękawiczkami jednorazowymi)
 7. Wystawcy są zobowiązani co najmniej raz na godzinę do dezynfekcji stanowiska kasowego oraz stanowiska obsługi.
 8. Wystawca każdego dnia przed objęciem swojego stoiska targowego zobowiązany jest do przeprowadzania pomiaru temperatury ciała oraz przeprowadzenia i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego całego personelu stoiska.
 9. Wystawca zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić personelowi stoiska stosowne środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcji.
 10. Organizator zobowiązany jest do monitorowania ilości osób przebywających w pomieszczeniach, z których korzystają uczestnicy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi rodzaju i przeznaczenia pomieszczeń, w związku z tym należy liczyć się z czasowym ograniczeniem dostępności pewnych pomieszczeń (np. toalety, sale konferencyjne, restauracja itp)
 11. Bezwzględny zakaz wstępu na tereny EXPO KRAKÓW mają osoby, które w terminie 25-27 czerwca 2020 r. podlegać będą kwarantannie lub izolacji. 
 12. Każdy uczestnik targów, w razie złego samopoczucia zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do wyznaczonego punktu medycznego lub skontaktowania się pod numerem telefonu +48 579 55 33 55.
DO GÓRY